DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS

(Kèm theo quyết định số    /QĐ- MNHT ngày     /2021

của HT Trường MN Hồng Thái )

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Thâ Thị Mùi

Trưởng ban

 

2

Thân Văn Tuấn

Phó ban

 

3

Thân Thị Quế

Thành viên

 

4

Vũ Văn Thuận

Thành viên

 

5

Thân Thị Mùa

Thành viên

 

 

( Danh sách gồm có 05  thành viên)